تبلیغات
حرف دل - چیزهایی که روزه را باطل می کند(خوردن و آشامیدن و جماع و استمناء)
تاریخ : جمعه 15 مرداد 1389 | ساعت 00 و 53 دقیقه و 35 ثانیه | دلنویس : S.E R

س 43 _ چند چیز روزه را باطل می کند؟

ج _ نه چیز روزه را باطل می کند.

س 44 _ اول و دوم از چیزهایی که روزه را باطل می کند، کدام است؟

ج _ اول: خوردن و آشامیدن.

     دوم: جماع. س 45 _ سوم و چهارم از چیزهایی که روزه را باطل می کند، چیست؟

ج _ سوم: استمناء، یعنی انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.

     چهارم: دروغ بستن به  خدا، پیامبر _ صلی الله علیه و آله و سلم _ و ائمه _علیهم السلام _ و حضرت زهرا سلام الله علیها.

س 46 _ مورد پنجم و ششم از چیزهایی که روزه را باطل می کند، کدام است؟

ج _ پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق.

     ششم: فرو بردن تمام سر در آب.

س 47 _ هفتمین و هشتمین موردی که روزه را باطل می کند، کدام است؟

ج _ هفتم: باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح.

     هشتم: اماله کردن با چیز روان.

س 48 _ نهمین موردی که باعث ابطال روزه می شود کدام است؟

ج _ نهمین: قی کردن.

1 _ خوردن و آشامیدن

س 49 _ آیا خوردن و آشامیدن عمدی روزه را باطل می کند؟

ج _ اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد و یا بیاشامد، روزه او باطل می شود. چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مانند نان و آب و چه معمول نباشد مانند: خاک و شیره درخت، کم باشد یا زیاد.

س 50 _ اگر روزه دار مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را      فرو برد، آیا روزه او باطل می شود؟

ج _ حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان برده و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل می شود. مگر رطوبت مسواک در آب دهان طوری مخلوط گردد که رطوبت خارجی به آن گفته نشود.

س 51 _ اگر در هنگام غذا خوردن بفهمد صبح شده، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد، روزه اش باطل است و کفاره نیز بر او واجب می شود.

س 52 _ اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل نمی شود.

س 53 _ استعمال آمپول هایی که به جای غذا به کار می رود آیا برای روزه دار اشکال دارد؟

ج _ بنابر احتیاط مستحب روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود خودداری کند.

س 54 _ آیا تزریق آمپول های دیگر نیز اشکال دارد؟

ج _ تزریق آمپول های دیگر اشکال ندارد و روزه را باطل نمی کند.

س 55 _ اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است، عمداً فرو ببرد، روزه او چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل می شود.

س 56 _ کسی که روزه می گیرد، آیا لازم است پیش از اذان دندان هایش را خلال کند؟

ج _ لازم نیست پیش از اذان دندان هایش را خلال کند.

س 57 _ آگر روزه دار بداند و یا اطمینان داشته باشد، غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می رود، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود، بنابر احتیاط روزه اش باطل می شود.

س 58 _ آیا فرو بردن آب دهان، روزه را باطل می کند؟

ج _ فرو بردن آب دهان، اگر چه به جهت خیال کردن ترشی و مانند آن، در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.

س 59 _ آیا فرو بردن اخلاط سر و سینه اشکال دارد؟

ج _ فرو بردن اخلاط سر و سینه که به فضای دهان نرسیده، اشکال ندارد.

س 60 _ اگر اخلاط سر و سینه وارد فضای دهان گردید چه وظیفه ای داریم؟

ج _ اگر داخل فضای دهان شود، بنابر احتیاط نباید آن را فرو برد.

س 61 _ اگر روزه دار به قدری تشنه شود که تحمل آن برای او حرج باشد یا بترسد از تشنگی ضرری به او برسد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ می تواند به اندازه ای که مرد نجات پیدا کند، آب بیاشامد. ولی روزه او باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد باید در بقیه روز، از بجا آوردن کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید و سپس آن را قضا نماید.

س 62 _ جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند آن که معمولاً به حلق نمی رسد، چه

حکمی دارد؟

ج _ اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند.

س 63 _ اگر بداند جویدن غذا یا چشیدن آن به حلق می رسد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ اگر انسان از اول بداند به حلق می رسد، روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره نیز لازم است.

س 64 _ آیا انسان می تواند برای ضعف، روزه را بخورد؟

ج _ انسان نمی تواند برای ضعف، روزه را بخورد. ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولاً نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.

2 _ جماع

س 65 _ آیا جماع، روزه را باطل می کند؟

ج _ جماع (نزدیکی و مقاربت) روزه را باطل می کند. اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه، داخل شود و منی بیرون نیاید.

س 66 _ اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی بیرون نیاید، روزه چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه باطل نمی شود.

س 67 _ اگر شک کند، به اندازه ختنه گاه، داخل شده یا نه. روزه چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او صحیح است.

س 68 _ اگر فراموش کند روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، طوری که در اختیار و به فعل او نباشد، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه او باطل نمی شود.

س 69 _ چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا دیگر مجبور نباشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر ادامه دهد، روزه او باطل است.

3 _ استمناء

س 70 _  آیا استمناء باعث ابطال روزه می شود؟

ج _ اگر روزه دار استمناء کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود.

س 71 _  آیا بیرون آمدن منی در حال بی اختیاری باعث ابطال روزه می گردد؟

ج _ اگر بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست.

س 72 _ اگر کسی کاری کند که بی اختیار، منی از او بیرون آید، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ روزه اش باطل می شود.

س 73 _ هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، آیا لازم است از خواب رفتن جلوگیری کند؟

ج _ واجب نیست از خواب رفتن خودداری کند و اگر بخوابد، روزه اش باطل نمی شود.

س 74 _ اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، آیا لازم است از بیرون آمدن آن جلوگیری کند؟

ج _ واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.

س 75 _ روزه داری که محتلم شده چه اعمالی باید انجام دهد؟

ج _ می تواند بول کند و استبراء نماید. اگر چه بداند بر اثر بول یا استبراء باقیمانده منی از مجرا بیرون می آید.

س 76 _ روزه داری که محتلم شده، در هنگام غسل، چه وظیفه ای دارد؟

ج _ اگر بداند منی در مجرا مانده و چنانچه پیش از غسل بول نکند، بعد از غسل منی از او بیرون می آید، بنابر احتیاط مستحب، باید پیش از غسل، بول کند.

س 77 _ اگر کسی به قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ اگر چه منی از او بیرون نیاید، بنابر احتیاط روزه او باطل می شود.

س 78 _ اگر روزه دار، بدون قصد بیرون آمدن منی، با کسی بازی و شوخی کند، روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟

ج _ چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود، اگر چه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل است.

  ادامه دارد

طبقه بندی: ویـــــــــژه نامــــــــــــه ماه مبارک رمضــــــــــــان،
برچسب ها: چیز هایی که روزه را باطل میکند، خوردن و آشامیدن، جماع، فروبردن سر در آب، رساندن غبار به حلق، دروغ گفتن، جنابت، روزه، رمضان، احكام، دعا، نیت، صواب، مستحب، واجبات، نماز، سحر، افطار،

پیچک